Ignorance2812

15 tekstów – auto­rem jest Ig­no­ran­ce2812.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 2 lipca 2014, 01:06

~ Marek Hłasko

“Czuł ją ciągle przy so­bie; aż po czub­ki włosów wy­pełniony był owym dziw­nym, cięższym od ołowiu, bo­leśniej­szym od męki umiera­nia, słod­szym od naj­piękniej­szych wier­szy uczu­ciem, ja­kie da­je noc z kimś, na kogo [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 1 lipca 2014, 20:58

~ Nicholas Sparks 'I wciąż ją kocham'

"Proszę, byś przed snem spoj­rzał w niebo i po­myślał o mnie, że jes­tem, żyję i za­sypiam pod tym sa­mym niebem, co ty. Sko­ro nie mogę być przy to­bie to przy­naj­mniej możemy dzielić te chwi­le i a nuż uda nam się spra­wić, by nasza miłość trwała wiecznie" 

opowiadanie • 30 czerwca 2014, 20:57

~ P. Żurek

Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
prze­raźli­wie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na pros­tej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
ko­go pokocham
całym ser­cem bladym
chociaż
mówią, że go już
nie mam. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 czerwca 2014, 19:10

~~Cza­sem myślisz że już ok... a tu ZONK... Cza­sem pat­rząc się za siebie tra­cimy wszys­tko... i te­raźniej­szość i przeszłość i przyszłość. Tra­cimy siebie ja­kich zna­my... Tra­cimy tych, którzy nas kochają.... Żyj tym [...] — czytaj całość

myśl • 21 czerwca 2014, 01:20

***

`Na początku był Twój uśmiech.
W środ­ku jest mo­je życie.
Do końca niez­go­da mie­dzy mną, a tym, co jest;
między ocze­kiwa­niem na miłość, a miłością;
między moją pus­tką,a pełnią wszystkiego.
Żyję
mam-
tyl­ko wiersze
i marze­nia o Tobie.` 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 czerwca 2014, 13:09

Marcin Szczygielski

~Co cię nie za­bije, to cię wzmoc­ni-gdzie to ma sens? Zaw­sze kiedy słyszałam te słowa, przychodziło mi na myśl drze­wo, w które uderza piorun, odzierając je z gałęzi i liści. Po­zos­ta­je tylko [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 6 czerwca 2014, 09:23

"Ile niewy­powie­dzianych słów prze­padło na zaw­sze. A może ważniej­sze były od tych wszys­tkich wypowiedzianych".


Wiesław Myśliw­ski - Trak­tat o łus­ka­niu fasoli 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 maja 2014, 23:52

Żad­na noc nie może być aż tak czar­na, żeby nig­dzie nie można było od­szu­kać choć jed­nej gwiaz­dy. Pus­ty­nia też nie może być aż tak bez­nadziej­na, żeby nie można było od­kryć oazy. Pogódź się z życiem, ta­kim ja­kie ono jest. Zaw­sze gdzieś cze­ka ja­kaś mała
ra­dość. Is­tnieją kwiaty, które kwitną na­wet w zimie.

-Phil Bosmans 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 maja 2014, 19:37

...

~Cier­pienie to nieodłączny ele­ment owej „cho­roby oczu”, jaką jest myśle­nie. Tym­cza­sem je­dyne nasze za­danie na świecie to is­tnieć egois­tycznie, „is­tnieć wy­raziście”, tak jak is­tnieją przed­mioty, i „pot­ra­fić to ro­bić bez myśle­nia o tym”~ 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 13 maja 2014, 22:57

Ignorance2812

Zeszyty
  • Ulubione – Mój lek na zbo­lałą duszę..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ignorance2812

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 czerwca 2014, 21:04Ignorance2812 do­dał no­wy tek­st ~ Ma­rek Hłas­ko

30 czerwca 2014, 20:57Ignorance2812 do­dał no­wy tek­st ~ Nicho­las Spar­ks 'I [...]

29 czerwca 2014, 19:31Ignorance2812 sko­men­to­wał tek­st ~~Czasem myślisz że już [...]

29 czerwca 2014, 19:28Ignorance2812 sko­men­to­wał tek­st ~~Czasem myślisz że już [...]

29 czerwca 2014, 19:16Ignorance2812 sko­men­to­wał tek­st ~~Czasem myślisz że już [...]

29 czerwca 2014, 19:10Ignorance2812 do­dał no­wy tek­st ~ P. Żurek

29 czerwca 2014, 19:08Ignorance2812 sko­men­to­wał tek­st ~~Czasem myślisz że już [...]

21 czerwca 2014, 01:20Ignorance2812 do­dał no­wy tek­st ~~Czasem myślisz że już [...]